BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2021年发表论文

233. Biologically Inspired Stretchable, Multifunctional and Three-Dimension Electronic Skin by Strain Visualization and Triboelectric Pressure Sensing, Jing Li, Zuqing Yuan*, Xun Han,   Chunfeng Wang, Zhihao Huo, Qiuchun Lu, Meiling Xiong, Xiaole Ma, Wenchao Gao*, and Caofeng Pan*, Small Science, 2, 21000832, 21000832022, 2, 2100083.[PDF全文]


232.Anisotropic magnetic liquid metal film for wearable wireless electromagnetic sensing and smart electromagnetic interference shielding, Ruiqi Zhu, Zhenyang Li, Gao Deng, Yuanhang Yu, Jianglan Shui, Ronghai Yu, Caofeng Pan*, Xiaofang Liu*, Nano Energy, 2022, 92, 106700.[PDF全文]


231.A Multimodal Ion Electronic Skin for Decoupling Temperature and Strain, Juan Tao, Chunfeng Wang, Caofeng Pan*, Science Bulletin, 2021, 66, 2437–2439. [PDF全文]


230.Flexible Ag Microparticle/MXene-Based Film for Energy Harvesting, Yunpeng Jia, Yamin Pan, Chunfeng Wang, Chuntai Liu, Changyu Shen, Caofeng Pan, Zhanhu Guo and Xianhu Liu*, Nano-Micro Letters, 2021, 13, 201.[PDF全文]


229.Significance of Flexible Substrates for Wearable and Implantable Devices: Recent Advances and Perspectives, Muhammad Hassan, Ghulam Abbas, Ning Li, Annum Afzal, Zeeshan Haider, Saad Ahmed,Xiuru Xu*, Caofeng Pan, Zhengchun Peng*, Advanced Materials Technologies, 2021, 2100773.


228.Multifunctional and superhydrophobic cellulose composite paper for electromagnetic shielding, hydraulic triboelectric nanogenerator and Joule heating applications, En Li, Yamin Pan, Chunfeng Wang, Chuntai Liu, Changyu Shen, Caofeng Pan, Xianhu Liu*, Chemical Engineering Journal, 2021, 420,129864.[PDF全文]

20211202


227.Asymmetric Superhydrophobic Textiles for Electromagnetic Interference Shielding, Photothermal Conversion, and Solar Water Evaporation, En Li, Yamin Pan, Chunfeng Wang, Chuntai Liu, Changyu Shen, Caofeng Pan, and Xianhu Liu*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13, 24, 28996–29007. [PDF全文]

20211202


226.Lightweight, Superelastic, and Hydrophobic Polyimide Nanofiber /MXene Composite Aerogel for Wearable Piezoresistive Sensor and Oil/Water Separation Applications, Hu Liu,* Xiaoyu Chen, Yanjun Zheng, Dianbo Zhang,Ye Zhao,Chunfeng Wang,Caofeng Pan,* Chuntai Liu,* Changyu Shen, Advanced Functional Materials, 2021, 31, 2008006. [PDF全文]


225.Tunable and Nacre-Mimetic Multifunctional Electronic Skins for Highly Stretchable Contact-Noncontact Sensing, Kangkang Zhou, Wangjiehao Xu, Yunfei Yu, Wei Zhai, Zuqing Yuan, Kun Dai,* Guoqiang Zheng, Liwei Mi, Caofeng Pan,* Chuntai Liu, Changyu Shen, Small, 2021, 17, 2100542. [PDF全文]

229.jpg


224.Spherical Triboelectric Nanogenerator with Dense Point-Contacts for Harvesting Multidirectional Water Wave and Vibration Energy, Zuqing Yuan, Chunfeng Wang, Jianguo Xi, Xun Han, Jing Li, Su-Ting Han*, Wenchao Gao*, Caofeng Pan*, ACS Energy Letters, 2021, 6, 8, 2809–2816. [PDF全文]

20211104


223.A Self-Powered Photodetector Based on MAPbI3 Single-Crystal film/n-Si herejunction with Broadband Response enhanced by Pyro-Phototronic and Piezo-Phototronic Effects, Zheng Yang +, Huan Wang+, Linjuan Guo*, Qing Zhou, Yansong Gu, Fangtao Li, Shuang Qiao, Caofeng Pan*, Shufang Wang*, Small, 2021, 17, 2101572.[PDF全文]

20211117


222.Bioinspired Multifunctional Photonic-Electronic Smart Skin for Ultrasensitive Health Monitoring, Visual and Self-Powered Sensing, Yi Zhao, Shuo Wang, Zuqing Yuan, Kun Dai,*   Jiannan Li, Wei Zhai, Guoqiang Zheng, Caofeng Pan,* Chuntai Liu,* and Changyu Shen, Advanced Materials, 2021, 33, 2102332. [PDF全文]

20211104


221.Piezo-phototronic Effect in Nano-sensors, Rongrong Bao, Juan Tao, Caofeng Pan*, and Zhong Lin Wang*, Small Science, 1, 2000060. [PDF全文]

20211104


220.Piezotronics in 2D materials, Qin Zhang, Ping Chen,* Shanling Zuo, Caofeng Pan*, Infomat, 2021, 3,987-1007.[PDF全文]

20211104


219.Human Spinal Reflex Like Strain-controlled Power Devices Based on Piezotronic Effect, Rongrong Bao, Caofeng Pan,* Science Bulletin, 2021, 65, 15. [PDF全文]

20211104


218.Stable ultrathin perovskite/PVDF composite films for imperceptible multi-color fluorescent anti-counterfeiting labels, Junlu Sun+, Qilin Hua+, Mengqi Zhao+, Lin Dong*, Yu Chang,   Wenqiang Wu, Jing Li, Qiushuo Chen, Jianguo Xi, Weiguo Hu, Caofeng Pan*, Chongxin Shan*, Advanced Materials Technologies, 2021, 2100229. [PDF全文]


217.A high performance CsPbBr3 Microwire based Photodetector Boosted by Coupling Plasmonic and Piezo-phototronic Effects, Zheng Yang+, Mingming Jiang+, Linjuan Guo*, Guofeng Hu,   Yansong Gu, Jianguo Xi, Zhihao Huo, Fangtao Li, Shufang Wang*, Caofeng Pan*, Nano Energy, 2021, 85, 105951.[PDF全文]

20211104


216.Mechanoluminescent hybrids from a natural resource for energy-related applications, Chunfeng Wang, Ronghua Ma, Dengfeng Peng*, Xianhu Liu, Jing Li, Boru Jin, Aixian Shan, Yu Fu, Lin Dong, Wenchao Gao*, Zhong Lin Wang* and Caofeng Pan*, Infomat, 2021, 3, 1272-1284(Front cover).[PDF全文]


215.Piezo-Phototronic Effect Enhanced Performance of a p-ZnO NW based UV-Vis-NIR Photodetector, Zhihao Huo+, Yufei Zhang+, Xun Han+, Wenqiang Wu, Wenkai Yang, Xiandi Wang,* Mengmeng Zhou,* Caofeng Pan*, Nano Energy, 2021, 86, 106090. [PDF全文]

20211202


214. A Novel Visible Light Sensing and Recording System Enabled by Integration of Photodetector and Electrochromic Devices, Wenqiang Wu,+ Mengmeng Zhou,+ Dong Li,+ Shengman Li, Zheng Yang, Zhihao Huo, Yanqing Wu, Yongwen Tan, Xun Han,* Caofeng Pan,* Anlian Pan*, Nanoscale, 2021, 13, 9177-9184.[PDF全文]

20211202


213.Single-mode lasing of CsPbBr3 perovskite NWs enabled by the Vernier effect, Fangtao Li, Mingming Jiang, Yang Cheng, Yufei Zhang, Zheng Yang, Yiyao Peng, Wenda Ma, Qiushuo Chen, Chunfeng Wang, Kaihui Liu, Rongming Wang,* Junfeng Lu* and Caofeng Pan*, Nanoscale, 2021, 13, 4432-4438.[PDF全文]


212.Ultrathin and Conformable Lead Halide Perovskite Photodetector Arrays for Potential Application in Retina-Like Vision Sensing, Wenqiang Wu, Xun Han, Jing Li, Xiandi Wang,   Yufei Zhang, Zhihao Huo, Qiushuo Chen, Xidi Sun, Zhangsheng Xu, Yongwen Tan, Caofeng Pan,* and Anlian Pan*, Advanced Materials, 2021, 33, 2006006. [PDF全文]

20210122


211.Wavelength tunable single-mode lasing from cesium lead halide perovskite microwires, Fangtao Li, Zheng Yang, Mingming Jiang, Chunfeng Wang, Jianguo Xi, Yufei Zhang, Caofeng Pan*, Junfeng Lu*, and Rongming Wang*, Applied Physics Letters, 2021, 118, 071103(Cover). [PDF全文]


210.Interfacial-engineering enhanced performance and stability of ZnO nanowire-based perovskite solar cells, Nanotechnology, Junlu Sun+, Nengxu Li+, Lin Dong*, Xiuxiu Niu, Mengqi Zhao, Ziqi Xu, Huanping Zhou*, Chongxin Shan, Caofeng Pan*, Nanotechnology, 2021, 32, 475204. [PDF全文]


209.Flexible Conductive Polyimide Fiber/MXene Composite Film for Electromagnetic Interference Shielding and Joule Heating with Excellent Harsh Environment Tolerance, Kang Sun, Fan Wang, Wenke Yang, Hu Liu*, Caofeng Pan, Zhanhu Guo, Chuntai Liu, and Changyu Shen, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13, 42, 50368–50380. [PDF全文]

20211202会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部