BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2019年发表论文

184. "Lateral bipolar photoresistance effect in the CIGS heterojunction and its application in position sensitive detector and memory device", Jihong Liua, Zicai Zhanga, Shuang Qiaoa,*, Guangsheng Fu, Shufang Wang, and Caofeng Pan,* Science Bulletin, 2019, 477-485. [PDF全文]


183. “Recent progress in tactile sensors and their applications in intelligent system”, Yue Liu, Rongrong Bao, Juan Tao, Jing Li, and Caofeng Pan*,Science Bulletin, 2020, 65,70-88. [PDF全文]


182. "Ferroelectricity-induced performance enhancement of V-doped ZnO/Si photodetector by direct energy band modulation", LiLi, Yufei Zhang, Rongming Wang, Junlu Sun, Yuan Si, Hui Wang, Caofeng Pan*, Yejing Dai*, Nano Energy, 2019, 65, 104046. [PDF全文]

181. "Stretchable Conductive Nonwoven Fabrics with Self-Cleaning Capability for Tunable Wearable Strain Sensor", Hu Liu,* Qianming Li, Yibing Bu, Xianhu Liu, Na Zhang, Chunfeng Wang, Caofeng Pan,* Liwei Mi, Chuntai Liu,* Zhanhu Guo and Changyu Shen, Nano Energy, 2019, 66, 104143. [PDF全文]

180. “Electronic Skin for Closed-loop Systems”, Chunfeng Wang, Caofeng Pan*, Zhonglin Wang*, ACS Nano, 2019, 13, 11, 12287-12293. [PDF全文]


179. "Ultrabroadband, large sensitivity position sensitivity detector based on Bi2Te2.7Se0.3/Si heterojunction and its performance improvement by pyro-phototronic effect", Shuang Qiao, Mingjing Chen, Yu Wang, Jihong Liu*, Junfeng Lu, Fangtao Li, Guangsheng Fu, Shufang Wang*, Kailiang Ren* and Caofeng Pan* Advanced Electronic Materials, 2019, 201900786. [PDF全文]


178. "Tactile Sensors Toward Advanced Intelligent Systems", Chunfeng Wang, Dengfeng Peng*, Caofeng Pan*, 2019, Advanced Intelligent Systems, 2019, 1900090. [PDF全文]


177. "Voltage-Driven Room-Temperature Resistance and Magnetization Switching in Ceramic TiO2/PAA Nanoporous Composite Films", Xidi Sun, Xiaoming Mo, Lihu Liu, Huiyuan Sun*, Caofeng Pan*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 24, 21661-21667. [PDF全文]


176."Piezo-Phototronic Effect Enhanced Efficient Flexible Perovskite Solar Cells", Junlu Sun, Qilin Hua, Ranran Zhou, Dongmei Li, Wenxi Guo, Xiaoyi Li, Guofeng Hu, Chongxin Shan, Qingbo Meng*, Lin Dong*, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang* , ACS Nano, 2019, 134, 4507-4513. [PDF全文]


175."Fiber-Integrated Reversibly Wavelength-Tunable Nanowire Laser Based on Nanocavity Mode Coupling", Ming-Hua Zhuge, Zongyin Yang, Jianpei Zhang, Yazhi Zheng , Qinghai Song, Chenlei Pang, Xu Liu, Salman Ullah, Caofeng Pan, Nagarajan Raghavan, Xing-Hong Zhang, Haifeng Li, Yaoguang Ma*, Qing Yang* and Tawfique Hasan, ACS Nano, 2019,13, 9, 9965-9972. [PDF全文]

174."Piezotronics and piezo-phototronics of third generation semiconductor nanowires", Caofeng Pan*, Junyi Zhai* and Zhong Lin Wang*, Chemical Reviews, 2019, 119(15), 9303-9359. [PDF全文]

20190824


173. "WS2/CsPbBr3 van der Waals Heterostructure Planar Photodetectors with Ultrahigh On/Off Ratio and Piezo-Phototronic Effect-Induced Strain-Gated Characteristics", Qian Xua,b, Zheng Yanga,b, Dengfeng Pengd, Jianguo Xia, Pei Linf, Yang Chenge, Kaihui Liue, and Caofeng Pana,b,c,d,* Nano Energy, 2019, 104001.[PDF全文]

20190824


172. "Dynamically Modulated GaN Whispering Gallery Lasing Mode for Strain Sensor", Yiyao Peng+,, Junfeng Lu+, Dengfeng Peng, Wenda Ma, Fangtao Li, Qiushuo Chen, Xiandi Wang, Junlu Sun, Haitao Liu, Caofeng Pan* Advanced Functional Materials, 2019, 1905051.[PDF全文]

20190824


171. "Mechanoluminescence enhancement of ZnS:Cu,Mn with piezotronic effect induced trap-depth reduction originated from PVDF ferroelectric film", Fulei Wang, Fuling Wang, Xiandi Wang, Shicai Wang, Jianfeng Jiang, Qilu Liu, Xiaotao Hao, Lin Han, Jianjun Wang, Caofeng Pan*, Hong Liu*, Yuanhua Sang*, Nano Energy, 2019, 103861. [PDF全文]


170. "Two-photon absorption induced ZnO whispering-gallery mode lasing and dynamic regulation", Junfeng Lu, Fangtao Li, Wenda Ma, Jufang Hu, Yiyao Peng, Zheng Yang, Qiushuo Chen, Chunxiang Xuǀ, Caofeng Pan*,   Zhong Lin Wang*,   Advanced Science, 2019, 1900916. [PDF全文]


169. "Facile access to shape-controlled growth of WS2 monolayer environment-friendly method", Dong, Lianqing; Wang, Yuyan; Sun, Jiacheng; Pan, Caofeng; Zhang, Qinghua; Gu, Lin; Wan, Bensong; Song, Cheng; Pan, Feng; Wang, Cong; Tang, Zilong; Zhang, Junying, 2D Materials, 2019, 6, 015007. [PDF全文]

20190824

168. “Transparent and stretchable triboelectric nanogenerator for self-powered tactile sensing”, Gengrui Zhao, Yawen Zhang, Nan Shi, Zhirong Liu, Xiaodi Zhang, Mengqi Wu, Caofeng Pan , Hongliang Liu   , Linlin Li, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2019, 59, 302–310. [PDF全文]


167. “Triboiontronic Transistor of MoS2”, Guoyun Gao; Jinran Yu; Xixi Yang; Yaokun Pang; Jing Zhao; Caofeng Pan; Qijun Sun; Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2019,31, 1806905.[PDF全文]


166. "Triboelectrification-enabled touch sensing for self-powered position mapping and dynamic tracking by a flexible and area-scalable sensor array", Zhu, Xiao Xiao; Meng, Xian Song; Kuang, Shuang Yang; et al. Nano Energy Volume: 41 Pages: 387-393 Published: 2017.[PDF全文]


165."Piezo-Phototronic UV/Visible Photosensing with Optical-Fiber-Nanowire Hybridized Structures", Wang Zhaona ; Yu Ruomeng; Pan Caofeng; Liu Ying; Ding Yong; Wang Zhong Lin, Advanced Materials,2015, 27, 1553-1558. [PDF全文]


164. “Controllable Growth of Aligned Monocrystalline CsPbBr3 Microwire Arrays for Piezoelectric-induced Dynamic Modulation of Single-Mode-Lasing”,Zheng Yang+, Junfeng Lu+, Minghua ZhuGe, Yang Cheng, Jufang Hu, Fangtao Li, Shuang Qiao, Yufei Zhang, Guofeng Hu, Qing Yang*, Dengfeng Peng, Kaihui Liu*, Caofeng Pan* Advanced Materials, 2019, 1900647. [PDF全文]


163. "Crystal Orientation-Related Dynamic Tuning of the Lasing Spectra of CdS Nanobelts by Piezoelectric Polarization", Wenda Ma, Junfeng Lu, Zheng Yang, Dengfeng Peng, Fangtao Li, Yiyao Peng, Qiushuo Chen, Caofeng Pan*, ACS Nano 2019, 13, 5049−5057. [PDF全文]


162. "A Universal High Accuracy Wearable Pulse Monitoring System via High Sensitivity and Large Linearity Graphene Pressure Sensor", Jiang He,Peng Xiao,Wei Lu,* Jiangwei Shi,Ling Zhang,Yun Liang,Caofeng Pan,* Shiao-Wei Kuo,and Tao Chen*Nano Energy, 2019, 59. 422-433 [PDF全文]


161. “Achieving High-resolution Pressure Mapping via Flexible GaN/ ZnO Nanowire LEDs Array by Piezo-phototronic Effect”, Yiyao Peng, Miaoling Que*, Rongrong Bao, Xiandi Wang, Junfeng Lu, Zuqing Yuan, Xiaoyi Li, Juan Tao, Junlu Sun, Junyi Zhai,*, Keon Jae Lee,*, Caofeng Pan* Nano Energy, 2019, 58:633-640. [PDF全文]

160. "Laser-induced photoresistance effect in Si-based vertical standing MoS2 nanoplates heterojunction for self-powered multifunctional broadband photodetector", Shuang Qiao, Kaiyu Feng, Jihong Liu*, Guangsheng Fu,   Shufang Wang, Kailiang Ren* and Caofeng Pan*, JMCC, 2019, 7, 10642--10651. [PDF全文]

159. “Unveiling the interlayer electron transport and its influence on the whole electric properties of black phosphorus", Bensong Wana,b, Shaoqiang Guoa, Jiacheng Suna, Yufei Zhanga,b, Yuyan Wanga, Caofeng Panb,c,d,e,*, Junying Zhanga,* Science Bulletin, 2019, 64, 254. [PDF全文]


158. "Fabrication of Large-Area Bimodal Sensor by All-Inkjet-Printing methods", Sheng Fu, Juan Tao, Wenqiang Wu, Junlu Sun, Zhiguo Xia*, Rongrong Bao* and Caofeng Pan*, Advanced Materials Technology, 2018, 1800703. [PDF全文]


157. “Piezo-Phototronic Effect on Optoelectronic Nanodevices: from Fundamental Science to Devices and Applications”, Rongrong Bao, Youfan Hu, Qing Yang*, Caofeng Pan*,   MRS Bulletin, 2018, 295. [PDF全文]

156. "Controlled fabrication, lasing behavior and excitonic recombination dynamics in single crystal CH3NH3PbBr3 perovskite cuboids" Fangtao Li, Junfeng Lu, Qinglin Zhang, Dengfeng Peng, Zheng Yang, Qian Xu Caofeng Pan,* Anlian Pan,* Tianfeng Li* and Rongming Wang*, Science Bulletin, 2019, 64, 698–704.[PDF全文]


155. "Self-powered Tactile Sensor Array System Based on Triboelectric Effect", Juan Tao, Rongrong Bao, Xiandi Wang, Yiyao Peng, Jing Li, Sheng Fu, Caofeng Pan* and Zhong Lin Wang, Advanced FunctionalMaterials,2018,1806379.[PDF全文]


154. “Dynamic Regulating of Single-Mode-Lasingin ZnO Microcavity by Piezoelectric Effect”,JunfengLu†,‡, Zheng Yang†,‡, Fangtao Li†, Mingming Jiang┴, Yufei Zhang†, Junlu Sun†,Guofeng Hu†,‡, Qian Xu†,‡, Chunxiang Xuǀ,, Caofeng Pan†,‡,, Zhong Lin Wang†,‡,ǁ,* Materials Today, 2019, 24, 33-40. [PDF全文]


153. “Two-dimensionalNanomaterials for Novel Piezotronics and Piezophototronics”,Pei Lin, Caofeng Pan* and ZhonglinWang*,Materials Today Nano,2018, 4,17. [PDF全文]


1-s2.0-S2588842018301494-main.jpg


152.   "Activating MoS2 basal planes for hydrogen evolution through direct CVD morphology control." L. Q. Dong, S. Q. Guo, Y. Y. Wang, Q. H. Zhang, L. Gu, C. F. Pan and J. Y. Zhang   Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 27603. [PDF全文]


151   "Coupled Ion-Gel Channel-Width Gating and Piezotronic Interface Gating in ZnO Nanowire Devices." X. X. Yang, G. F. Hu, G. Y. Gao, X. Y. Chen, J. N. Sun, B. S. Wan, Q. Zhang, S. S. Qin, W. L. Zhang, C. F. Pan, Q. J. Sun and Z. L. Wang   Advanced Functional Materials, 2019, 41, 1807837. [PDF全文]


150. "Reversible Conversion between Schottky and Ohmic Contacts for Highly Sensitive, Multifunctional Biosensors." L. M. Zhao, H. Li, J. P. Meng, A. C. Wang, P. C. Tan, Y. Zou, Z. Q. Yuan, J. F. Lu, C. F. Pan, Y. B. Fan, Y. M. Zhang, Y. Zhang, Z. L. Wang and Z. Li   Advanced Functional Materials, 2019, 1907999. [PDF全文]


149. "Wavelength-Tunable Micro/Nanolasers." M. H. Zhuge, C. F. Pan, Y. Z. Zheng, J. B. Tang, S. Ullah, Y. G. Ma and Q. Yang   Advanced Optical Materials, 2019, 7, 17. [PDF全文]会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部