BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2016发表论文

101. "Progress in Piezo-Phototronic Effect Enhanced Photodetectors" Xun Han, Mengxiao Chen, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang, J. Mater. Chem. C,2016, 4, 11341-11354

100. "TiO2 nanorod array as highly affinitive nano-bio interface of microfluidic device for efficient capture of circulating tumor cells" Jichuan Qiu+, Kun Zhao+, Linlin Li+, Xin Yu, Weibo Guo, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang*, Hong Liu*, Nano Research,2016, 10(3), 776-784

99. "Progress in Piezo-phototronic effect Modulated Photovoltaics" Miaoling Que, Ranran Zhou, Xiandi Wang, Zuqing Yuan, Guofeng Hu and Caofeng Pan*, J PHYS-CONDENS MAT,2016, 28, 433001.

98. "The CdS@SiO2 Core-Shell Electroluminescent Nanorod Array Based on Metal-Insulator-Semiconductor Structure" Chunfeng Wang, Dengfeng Peng, Jing Zhao, Rongrong Bao, Tianfeng Li, Li Tian, Lin Dong*, Changyu Shen* and Caofeng Pan*,Small,2016, 12(41), 5734-5740

97. "Rational Design of ITO/CuS Nanosheet Network Composite Film as Counter Electrode for Flexible Dye Sensitized Solar Cell" Xiaojia Zhang, Xingqiang Liu, Yupeng Zhang, Rongrong Bao, Dengfeng Peng, Tianfeng Li, Guoyun Gao, Wenxi Guo and Caofeng Pan*,J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 8130-8134

96. "Enhancing Photoresponsivity of Self-Aligned MoS2 Field-Effect Transistor by Piezo-Phototronic Effect from GaN Nanowire" Xingqiang Liu, Xiaonian Yang, Guoyun Gao, Zhenyu Yang, Haitao Liu, Qiang Li, Zheng Lou, Guozhen Shen, Lei Liao, Caofeng Pan* and Zhong Lin Wang,ACS Nano, 2016, 10(8), 7451-7457

95. "Growth of GaN micro/nanolaser arrays by chemical vapor deposition" Haitao Liu, Hanlu Zhang, Lin Dong, Yingjiu Zhang*, and Caofeng Pan*, Nanotechnology, 2016, 27, 355201

94. "Tuning Light Emission of a Pressure Sensitive Silicon/ZnO Nanowires Heterostructure Matrix Through Piezo-Phototronic Effect" Mengxiao Chen, Caofeng Pan*, Taiping Zhang, Xiaoyi Li, Renrong Liang and Zhong Lin Wang*, ACS Nano, 10(6), 6074-6079

93. "Functional Devices for Clean Energy and Advanced Sensor Applications" Ruomeng Yu, Caofeng Pan, Owen J. Guy, Lin Dong, and Matteo Tonezzer, Journal of Nanomaterials, 2016(2016), 9162634

92. "A stretchable nanogenerator with electric/light dual-mode energy conversion" Huajing Fang+, Xiandi Wang+, Qiang Li, Dengfeng Peng, Qingfeng Yan*, and Caofeng Pan*, Adv. Energy Mater., 2016, 6, 1600829

91. "A Bamboo-like GaN Microwire-based Piezotronic Memristor" Haitao Liu+, Qilin Hua+, Ruomeng Yu+, Yuchao Yang, Taiping Zhang, Yingjiu Zhang* and Caofeng Pan*, Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 5307-5314

90. "Bioinspired Electronic Whisker Arrays by Pencil-drawn Paper for Adaptive Tactile Sensing" Qilin Hua, Haitao Liu, Jing Zhao, Dengfeng Peng, Xiaonian Yang, Caofeng Pan*, Advanced Electronic Materials, 2016, 2, 1600093

89. "CuS Nanotrough-Networks for Highly Stable Transparent Conducting Electrodes" Xiaojia Zhang+, Wenxi Guo+, Guoyun Gao, Miaoling Que, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang*, J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 4733-4739

88. "Transparent Conducting Oxide-Free and Pt-Free Flexible Dye-sensitized Solar Cells Employing CuS-Nanosheet Networks as Counter Electrodes" Xiaojia Zhang, Wenxi Guo*, Caofeng Pan*, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 6569 - 6576

87. "Controlled Synthesis of High-Quality Crystals of Monolayer MoS2 for Nanoelectronic Device Application" Xiaonian Yang+, Qiang Li+, Guofeng Hu+, Zegao Wang, Zhenyu Yang, Xingqiang Liu, Mingdong Dong, Caofeng Pan*, SCIENCE CHINA Materials, 2016, 59(3): 182-190

86. "CdS Nanorods/Organic Hybrid LED Array and the Piezo-Phototronic Effect of the Device for Pressure Mapping" Rongrong Bao+, Chunfeng Wang+, Lin Dong*, Changyu Shen, Kun Zhao, Caofeng Pan*, Nanoscale, 2016, 8, 8078 - 8082

85. "Enhanced performances of flexible ZnO/perovskite solar cells by piezo-phototronics effect" Guofeng Hu, Wenxi Guo, Xiaonian Yang, Ranran Zhou, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2016, 23, 27-33

84. "Self-powered High-resolution and Pressure-sensitive Triboelectric Sensor Matrix for Real-time Tactile Mapping" Xiandi Wang, Hanlu Zhang, Lin Dong*, Xun Han, Weiming Du, Junyi Zhai, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2016, 28(15): 2896-2903

83. "Progress in Piezo-Phototronic Effect Enhanced Light-emitting Diode and Pressure Imaging" Caofeng Pan*, Mengxiao Chen, Ruomeng Yu, Qing Yang, Youfan Hu, Yan Zhang, Zhong Lin Wang*, Adv. Mater. 2016, 28(8), 1535-1552

82. "Dynamic Triboelectrification-Induced Electroluminescence and its Use in Visualized Sensing" Xiaoyan Wei, Xiandi Wang, Shuangyang Kuang, Li Su, Ying Wang, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang and Guang Zhu*, Adv. Mater. 2016, 28(31), 6656-6664

81. "Piezopotential-Programmed Multi-Level Nonvolatile Memory as Triggered by Mechanical Stimuli" Qijun Sun, Dong Hae Ho, Yongsuk Choi, Caofeng Pan, Do Hwan Kim, Zhong Lin Wang, Jeong Ho Cho*, ACS Nano,2016, 10, 11037-11043


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部